o.c.d.l.

Crezul nostru

est. 2016

Crez și Viziune 

DECLARAȚIE DOCTRINALĂ
Consiliul director al O.C.D.L. a adoptat un regulament care conține următoarea declarație doctrinară creștină.

1. Există un singur Dumnezeu, Duh infinit, creator și susținător al tuturor lucrurilor, care există veșnic în trei persoane, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Aceste trei sunt una în esență, dar distincte ca persoană și funcție. Isus a fost conceput de fecioara Maria printr-o minune a Duhului Sfânt. El trăiește pentru totdeauna ca Dumnezeu perfect și om perfect: două naturi distincte unite inseparabil într-o singură persoană.

2. Toate lucrurile au fost create de Dumnezeu. Îngerii au fost creați ca agenți de slujire, deși unii, sub conducerea lui Satana, au căzut din starea lor fără păcat pentru a deveni unelte ale răului. Universul a fost creat în șase zile istorice și este susținut continuu de Dumnezeu; astfel, reflectă atât slava Lui, cât și dezvăluie adevărul Său. Ființele umane au fost create direct, după chipul lui Dumnezeu, nu au evoluat! Ca agenți morali raționali, oamenii sunt responsabili înaintea lui Dumnezeu.

3. Biblia, atât Vechiul cât și Noul Testament, deși scrisă de oameni, a fost inspirată în mod supranatural de Dumnezeu, astfel încât toate cuvintele ei sunt adevărata revelație scrisă a lui Dumnezeu. Ea trebuie să fie înțeleasă de toți prin iluminarea Duhului Sfânt, sensul său fiind determinat de utilizarea istorică, gramaticală și literară a limbajului autorului, înțelegând și comparând Scriptura cu Scriptura (iar nu cu altă sursă de informații).

4. Adam, primul om, a neascultat în mod voit de Dumnezeu, aducând păcatul și moartea în lume. Ca urmare, toate persoanele sunt păcătoase încă de la concepție, ceea ce se dovedește în actele lor voite de păcat; și de aceea sunt supuși pedepsei veșnice, sub condamnarea dreaptă a unui Dumnezeu sfânt.

5. Isus Hristos S-a oferit ca jertfă prin numirea Tatălui. El a îndeplinit cerințele lui Dumnezeu prin viața Sa ascultătoare, a murit pe cruce în deplină înlocuire și plată pentru păcatele tuturor, a fost îngropat și a treia zi El a înviat fizic și trupesc din morți. S-a înălțat la cer, unde acum mijlocește pentru toți credincioșii.

6. Fiecare persoană poate fi mântuită numai prin lucrarea lui Isus Hristos, prin pocăința păcatului și numai prin credința în El ca Mântuitor. Credinciosul este declarat drept, născut din nou de Duhul Sfânt, întors de la păcat și asigurat de cer.

7. Duhul Sfânt locuiește în toți cei născuți din nou, conformându-i cu asemănarea cu Isus Hristos. Acesta este un proces finalizat numai în Rai. Fiecare credincios este responsabil să trăiască în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu în despărțire de păcat.

8. Biserica este o adunare de credincioși, sub disciplina Cuvântului lui Dumnezeu și a domniei lui Hristos, organizată pentru a îndeplini misiunea de a evangheliza, de a învăța și de a administra rânduielile botezului și masa Domnului. Aceasta funcționează prin slujirea darurilor oferite de Duhul Sfânt fiecărui credincios.

9. Întoarcerea lui Hristos pentru toți credincioșii este iminentă. Cei care nu sunt mântuiți vor fi despărțiți pentru totdeauna de Dumnezeu în iad. Cei care sunt mântuiți vor trăi veșnic în cer în părtășie cu Dumnezeu.

În VIZIUNEA sa, platforma O.C.D.L. este o expresie a asumării datoriei civice de promovare și sprijinire a drepturilor și libertăților fundamentale, ce atrage capacități tehnico-logistice și umane preocupate de activitățile publice generale sau sectoriale menite, pe de o parte, să securizeze perspectiva creștină de consecințele nefaste ale agendelor sau politicilor progresiste/neo (Marxiste) ori abuzive, urmărind totodată să mențină vii și funcționale valorile fundamentale, iar pe de altă parte, să ofere persoanelor sau entităților vizate/vulnerabile sprijinul juridic, civic și profesional.

Înțelegând că valorile fundamental-creștine nu pot fi apărate, promovate ori menținute în spațiul societal mereu prin acțiuni de poziție/opoziție dogmatică sau fundamentalistă, ci, uneori, în acest sens, se impune utilizarea de instrumente proporționale, adaptate contextelor în cauză, O.C.D.L. își propune să inițieze, mențină și să dezvolte relații permanente cu factori ai păcii sociale, actori din sfera politică, organizații private, organisme publice ori diverși specialiști din țară ori străinătate, având ca scop principal crearea unui mecanism de facilitare a dialogului social și profesional, desfășurarea de acțiuni și proiecte locale, naționale și internaționale destinate protejării intereselor publice sau private promovate de perspectiva iudeo-creștină și salvgardării valorilor specifice ființei umane.

- valori -

misiune

Plecând de la certitudinea că fiecare persoană este creată după chipul și asemănare lui Dumnezeu, credem că ființa umană trebuie tratată cu demnitate și respect, cu protejarea și respectarea drepturilor și libertăților intrinseci

Libertatea religioasă

Sanctitatea vieții umane

Familia

Libertatea de exprimare

Drepturi parentale

Pe deplin încredințați că voia și legea lui Dumnezeu este bună și desăvârșită, O.C.D.L. are la baza funcționării și activității sale următoarele principii și valori: standarde profesionale ridicate; principii și valori moral-creștine; transparență și onestitate; responsabilitate și confidențialitate; dialog, conlucrare și colaborare, dăruire și implicare, inclusiv pro-bono. Toate acestea au ca scop îndeplinirea misiunii de apărare, promovare și susținere a drepturilor și libertăților fundamentale.