o.c.d.l.

Misiunea O.C.D.L.

– valori –

misiune

Plecând de la certitudinea că fiecare persoană este creată după chipul și asemănare lui Dumnezeu, credem că ființa umană trebuie tratată cu demnitate și respect, cu protejarea și respectarea drepturilor și libertăților intrinseci

Libertatea religioasă

Sanctitatea vieții umane

Instituția familiei

Libertatea de exprimare

Valorile iudeo-creștine

În procesul de îndeplinire sub aspect central a scopului și obiectivelor O.C.D.L.,
în cadrul activității sunt parcurse trei faze operaționale principale

SESIZAREA ȘI EVALUAREA SITUAȚIILOR

OPERAREA ȘI GESTIONAREA INTERNĂ A CAZURILOR

PROMOVARE ȘI REPREZENTAREA PUBLICĂ A ACȚIUNILOR

O.C.D.L. se sesizează din oficiu sau la cerere, dacă constată existența unei acțiuni sau proiect de interes public care, date fiind particularitățile cauzei, poate aduce atingere scopului protejat.

De asemenea, analizează solicitările primite din partea particularilor, cultelor religioase, organizațiilor nonguvernamentale ori ale altor persoane sau entități care pretind în mod direct consultanță, asistență ori reprezentare în fața autorităților administrative sau jurisdicționale, ori alt serviciu care se circumscrie obiectului de activitate al O.C.D.L.

Având implicit un rol civic pro activ, O.C.D.L. analizează perspectiva de conceptualizare, elaborare sau susținere a ideile ori proiectelor de inițiativă care pot proba un rol de utilitate practică.

În funcție de specificul fiecărui caz (în măsura în care situațiile sesizate corespund termenilor și condițiilor interne specifice O.C.D.L.), se vor efectua cercetări aplicate, conceperea strategiilor de acționare, elaborări de expertize, argumentații, memorii, concepte etc. Operarea și gestionarea cazurilor va fi realizată de echipa internă a O.C.D.L., precum și prin mijlocirea acestuia, de către avocați și diverși specialiști colaboratori sau entități din țară ori din străinătate.

Cazurile vor putea viza activități de mediere în vederea prevenirii escaladării conflictelor, consultații juridice, asistență și reprezentare în fața instanțelor sau altor autorități, persoane ori organisme publice sau private, activități de inițiativă sau implicare civică, monitorizare legislativă și implicare prin inițiere petiții publice, amendamente, poziții publice, obiecțiuni, lobby ori dezbateri publice în acțiuni ce vizează proiecte legislative sau alte proiecte de impact național, elaborare concepte și organizare platforme civice ori evenimente tematice, elaborare expertize ș.a.

O.C.D.L. înglobează experiența și expertiza mai multor avocați din țară și din Europa, alături de alți specialiști care contribuie direct/indirect la realizarea scopurilor și obiectivelor organizației.

În procesul de gestionare a cazurile preluate, O.C.D.L. produce și livrează conținut specific care poate fi însușit și implementat/promovat de solicitant, platforme civice ori de diverși actori publici/privați. De asemenea, O.C.D.L. poate avansa, promova și reprezenta în fața autorităților statului, în spațiul public, ori în relația cu diverși factori de decizie conținutul produs prin raportare la cauza preluată (reprezentare în fața instanțelor de judecată, avansarea publică a unor concepte sau proiecte, susținerea și asocierea publică cu anumite inițiative etc).

Pe deplin încredințați că voia și legea lui Dumnezeu este bună și desăvârșită, O.C.D.L. are la baza funcționării și activității sale următoarele principii și valori: standarde profesionale ridicate; principii și valori moral-creștine; transparență și onestitate; responsabilitate și confidențialitate; dialog, conlucrare și colaborare, dăruire și implicare, inclusiv pro-bono. Toate acestea au ca scop îndeplinirea misiunii de susținere, promovare și apărare a drepturilor și libertăților fundamentale.

Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți este o lucrare creștină care susține,  promovează și apără drepturile și libertățile fundamentale, așa cum ele au fost lăsate de Dumnezeu prin Duhul Sfânt (prin profeți, Isus Hristos și apostoli). Fiecare lucrare și proiect al O.C.D.L. se concentrează și se bazează pe aceste realități, misiunea noastră implicând promovarea libertății religioase, a sanctității vieții umane, a libertății de exprimare și a familiei.

Despre libertatea religioasă

Constituția interzice limitarea libertății de conștiință și religioase, precum și forțarea unui individ să adopte o credință religioasă contrară convingerilor sale. Constituția prevede că toate cultele sunt autonome față de stat, iar grupurile religioase au libertatea de a se organiza „conform propriilor lor statute”. Potrivit legii privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, statul recunoaște „rolul important” al Bisericii Ortodoxe Române (BOR) în istoria țării, însă recunoaște și rolul „celorlalte biserici și culte”.

Despre libertatea de exprimare

Libertatea de exprimare este un drept constituţional fundamental ce face parte din categoria drepturilor şi libertăţilor fundamentale fiind reglementat atât în Declaraţia universală a drepturilor omului, în Convenţia europeană a drepturilor omului precum şi la nivelul fiecărui stat democratic.

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului Articolul 19 “Orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără fără imixtiune din afară,precum şi libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspîndi informaţii şi idei prin orice mijloace si independent de frontierele de stat”.

Sanctitate vieții umane

Istoricii notează faptul că infanticidul nu era o practică obișnuită doar în lumea greco-romană, ci în multe alte popoare ale lumii: India, China, Japonia și Brazilia, inclusiv în comunitățile de eschimoși. Această practică a fost întâlnită în multe părți ale Africii păgâne, precum și în comunitățile indiene din nordul și sudul Americii înainte de sosirea coloniștilor europeni cu valori creștine care au și interzis această practică. Ca și în cazul avorturilor și în cel al infanticidului, creștinii au numit aceste practici crime, subliniind dragostea specifică a Domnului Isus Cristos pentru copii. Infanticidul, spune un istoric, a fost una dintre cele mai negre pete asupra civilizației antice. A fost practica împotriva căreia creștinii au luptat în orice loc au întâlnit-o.

Instituția familiei

Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar şi gândul veşniciei, măcar că omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârşit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu… Am ajuns la cunoştinţa că tot ce face Dumnezeu dăinuieşte în veci şi la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat şi nimic de scăzut, şi că Dumnezeu face aşa pentru ca lumea să se teamă de El (Ecl. 3:11, 14).

Dumnezeu a instituit familia, ca unire a unui bărbat și a unei femei într-un legământ sfânt şi pentru toată viaţa, ca loc al experimentării tainei creaţiei lui Dumnezeu prin naştere de prunci, un loc al siguranţei, al împlinirii şi al fericirii; omul însă a reuşit să o strice, culegând roadele mâniei lui Dumnezeu şi schimbând raiul pentru iad…

Drepturile parentale

Constituția României (art. 48) şi Codul Civil (art. 258) reflectă o realitate evidentă, respectiv aceea că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe drepturile și îndatoririle părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor; considerăm, astfel, că aceste acte normative în vigoare trebuie respectate şi aplicate în interesul și spre beneficiul întregii familii, spre deosebire de eforturile susținute ale unor „ideologi/ideologii” de a diminua importanța lor prin definirea de instituții noi (în afara bunelor moravuri, a bunului simț și a voii lui Dumnezeu), pretinzând drepturi ce decurg din căsătorie.

Despre căsătorie

De ce căsătoria?
Societatea începe cu căsătoria și familia. Căsătoria este cea mai importantă și cea mai fundamentală dintre toate instituțiile sociale umane: o legătură între un bărbat și o femeie, destinată pe viață și deschisă darului copiilor. Copiii se descurcă cel mai bine într-o casă cu o mamă și un tată.

Despre avort

Motive pe care femeile le oferă pentru a avorta
În timp ce sunt invocate diverse motive pentru femeile care fac avort, majoritatea femeilor fac avort deoarece este cel mai convenabil pentru ele. Acest grafic arată că doar 0,4% din toate avorturile au loc din cauza violului sau incestului.37 Aproximativ 97% din toate avorturile au loc din motive sociale/economice (adică copilul este nedorit sau femeia consideră că circumstanțele sunt insurmontabile).